ПриемПроцедура за прием

Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.22.СЕУ „Г.С.Раковски“ обявява следните свободни места за осми клас след трето класиране:

Профил ЧЕ с АЕ интензивно и ИЕ - 1 място

Профил ЧЕ с АЕ интензивно и НЕ - 1 място

Документи за участие / заявление по образец и оригинал на свидетелство за основно образование / се приемат на 07.09.2021г от 9,00ч до 14,00ч в канцеларията на училището.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети на 14.07.2021г., 15.07.2021г. и 16.07.2021г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

2. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.
За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка може родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

3. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;


Успех!

 


ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране  - от14.07. до 16. 07.2021г. / сряда, четвъртък и петък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Второ класиране- от 21.07.до 22.07.2021г. / сряда и четвъртък/  - от 8.00 до 18.00 часа;

Трето класиране  -30.07.2020г.  /петък/ - от 8.00 до 18.00 часа.

Необходими документи за записването:

  1. Заявление до директора по образец;
  2. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци).

Попълване на незаетите места след трето класиране:

-       02.08.2021г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;

-       07.09.2021г.от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления за участие в канцеларията на 22.СЕУ „Г. С. Раковски“;

-       07.09.2021г.– класиране на подадените заявления;

-       08.09.2021г.– записване на приетите ученици.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

  1. Заявление до директора по образец;
  2. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци).

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020 / 2021 година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021 / 2022 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/

 

Дейности

Срок

Подаване на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите по ИИ, музика и спорт.

27 – 28 май 2021г вкл.

Получаване от всеки ученик на служебна бележка по образец с генериран входящ номер с информация за мястото и залата за полагане на изпитите от НВО

до 07 юни 2021г вкл.

Провеждане на изпити за:

·         Български език и литература

·         Математика

·         Английски език – по желание

 

16 юни 2021г от 9,00ч

18 юни 2021г от 9,00ч

17 юни 2021г от 9,00ч

Оценяване на изпитните работи от НВО

19 - 27 юни 2021г

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите по ИИ, музика и спорт. Писмено уведомяване нa учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 07 юни 2021г вкл.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Спорт

21 юни 2021г

22 юни 2021г

23 - 24 юни 2021г вкл. 

Обявяване на резултатите от изпити за проверка на способностите

до 25 юни 2021г вкл.

Получаване на служебни бележки с резултатите от НВО и от изпитите за проверка на способностите

до 01 юли 2021г вкл.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 02 юли 2021г вкл.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране по Наредба № 10 от 01.09.2016г

05 – 07 юли 2021г вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021г вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021г вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021г вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021г вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021г вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 - 27 юли 2021г вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021г вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021г вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021г вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

определя се от директора до 10 септември 2021г вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021г вкл.


Паралелки и балообразуване при прием на ученици в VIII клас  на 22. СEУ "Г. С. РАКОВСКИ" за учебната 2021-2022 година


  
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

       Родителската среща на 1 клас ще се проведе 24.06.2021г от 18 часа.
      Списъците с разпределението на ученици по паралелки и кабинети ще бъдат предоставени на Вашето внимание на входа на училището. 


Поради провеждане на НВО VII клас на 16.06 и 18.06.2021г записването на приетите ученици в 1 клас ще бъде от 13:00 часа до 17:00 часа в 31 кабинет.


Списъците с класираните ученици за първи клас ще бъдат обявени на 04.06.2021 г в 17 часа. Записването ще става от 7 до 11 юни 2021 г. от 8:30 до 17 ч. в 31 кабинет.

 

           Предоставяме на Вашето внимание: 

  1. План-прием за І клас, учебна 2021/2022 година:   5 паралелки по 24 ученици

  2. Информация относно новости в чуждоезиковото обучение І-ІV клас


Ø От учебната 2021/2022 година в І клас ще се изучава английски и испански език като ФУЧ.

Ø Ще се сформират 3 паралелки с изучаване на английски език и 2 -с испански език.

Ø С подкрепата на посолството на Кралство Испания в Р България, часовете по испански език ще севодят от учител от Кралство Испания – носител на езика.

Ø От ІІ клас изучаването на чужд език, съгласно училищния учебен план,  става задължителен предмет.

Ø В тази връзка учениците, изучавали в І клас английски език (задължителен предмет във ІІ, ІІІ и ІV клас), ще имат възможност да изучават като ФУЧ испански език. Учениците, изучавали в І клас испански език (задължителен предмет във ІІ, ІІІ и ІV клас), ще имат възможност да изучават като ФУЧ английски език.


График на дейностите за първи клас

Система за централизирано електронно класиране
Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: