За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни 

документи, свързани с работата и развитието на 22 СЕУ 


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА 22.СЕУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ   ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС

       Заявление     Декларация      Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2020/2021 учебна година


Дневен режим за 2020/2021 учебна година

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година 


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2020/2021 година


Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс за работа с деца за учебната 2020/2021 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за периода 2020/2021 година

Програма на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в
училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз" учебната 2018/2019 година


Програма за превенция на ранното напускане на училищe

Правикник за безопастност и превантивна дейност в 22 СЕУ


Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни на 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски "


Програма за опазване живота и здравето на учениците


Програма за превенция на ранното напускане на училище


"Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски


Бюджет на 22. СЕУ

Бюджет 2016г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г   

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9          Касов отчет м.12          

Бюджет 2018г

Касов отчет м.3         Касов отчет м.6          Касов отчет м.9       Касов отчет м. 12

 

Бюджет 2019г

 Бюджет 2019г    Касов отчет м.3     Касов отчет м.6        Касов отчет м.9   Касов отчет м.12  


Бюджет 2020г

   Бюджет 2020г    Касов отчет м.3    Касов отчет м.6       Касов отчет м.9    Касов отчет м.12

 

Бюджет 2021г

   Бюджет 2021г  Касов отчет м.3  Касов отчет м.6